OBYEKTİ́V₂

[ lat. ] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi. Fotoaparatın obyektivi. Mikroskopun obyektivi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OBYEKTİV 1. OBYEKTİV [İmamqulu:] Gəlin obyektiv səbəblər axtarmayaq (M.İbrahimov); REAL Aşıq Ələsgər, Qaçaq Nəbi və Həcər isə, dastan və poeziya personajları o
  • OBYEKTİV doğru — düzgün

Omonimlər

  • OBYEKTİV OBYEKTİV I is. [ lat. ] fiz. Optik cihazın qabaq şüşəsi və ya şüşələri. Fotoaparatın obyektivini toz basmışdı

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • OBYEKTİV OBYEKTİV – SUBYEKTİV Dildə omonimlərin mövcudluğu dilçilik ədəbiyyatında obyektiv və subyektiv amillərlə izah olunur (H
OBYÉKT
OBYEKTİ́V₁

Digər lüğətlərdə