OBYEKTİV

OBYEKTİV – SUBYEKTİV Dildə omonimlərin mövcudluğu dilçilik ədəbiyyatında obyektiv və subyektiv amillərlə izah olunur (H.Həsənov).

OBYEKT
OBYEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə