OPPORTUNİZM

i. opportunism

OPPORTUNİST
OPTİK

Digər lüğətlərdə