ÓRDER

[ fr. ordre – əmr] Yazılı sərəncam, əmr; bir şeyi vermək və ya almaq üçün sənəd. Kassanın məxaric orderi.
– …Yeni mənzil orderini də [müdir] özü vermişdi. Mir Cəlal.

ORDENLİ
ORDERLİ

Digər lüğətlərdə