ORFOÉPİYA

[ yun. orthos – düzgün və epos – nitq] Düzgün ədəbi tələffüzü müəyyənləşdirən qaydalar sistemi. Azərbaycan dilinin orfoepiyası.
// Tələffüz qaydalarını gözləmə.
ORFOEPİK
ORFOQRAFİK

Digər lüğətlərdə