OTLU

Mənbələr göstərir ki, -lı4 şəkilçisi –lıq4 şəkilçisindən əmələ gəlib, otlu yer əvəzinə otluğ yer deyiblər. M.Kaşğaridə otluğ taq birləşməsi “otlu dağ” mənasın­da işlədilib. Həm -lı4, həm də -lıq4 şəkilçisi nəyinsə olmasını bildirir. Eyni qaydada –ı4 şəkilçisi də -ıq4 şəkilçisindən törəyib: ölük sözü “ölü” kimi açıqlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OTAQ
OTUXMAQ

Значение слова в других словарях