OVQAT

Ərəbcə vaxt (əsli: vəqt) sözünün cəmidir, bizdə əhval sözünün sinonimi kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OVXARLA
OVUC

Digər lüğətlərdə