ox

is. 1) flèche f, fléchette f ; ~ atmaq décocher une flèche ; ~ kimi getmək passer en coup de vent ; 2) tex. axe m ; arbre m (val) ; essieu m (təkərdə) ; maqnit ~u aiguille f aimantée ; ~ kimi düz droit comme une flèche

oho
oxalamaq

Digər lüğətlərdə