PACE

pace1

n 1. addım, qədəm; 2. addımın / qədəmin uzunluğu; 3. sürət; tezlik, itilik (sürətdə), temp; varying ~ dəyişən surət (qaçışda); to go at a good ~ iri addımlarla getmək; to put on ~ addımlarını yeyinlətmək; to keep ~ with the times zamanla ayaqlaşmaq; 4. yeriş, addım; The child accommodated its pace to mine Uşaq addımlarını mənimkinə uyğunlaşdırdı;

◊ at a snail’s ~ tısbağa yerişi ilə / çox yavaş-yavaş yerimə; to go / to hit the ~ 1) sürətlə / çaparaq getmək; 2) pozğun həyat keçirmək

pace2

v 1. addımlamaq; gəzişmək; irəli-geri getmək, var-gəl etmək; to ~ in the room otaqda var-gəl etmək; He was pacing up and down the platform O, platformada var-gəl edirdi; 2. addımla ölçmək; to ~ out / off the distance məsafəni addımla ölçmək; 3. yorğa getmək (at haq.); yorğa yeriməyi öyrətmək (ata)

PA
PACEMAKER