PACIFY

v 1. sakitləşdirmək, sakit / ram etmək; to ~ the baby uşağı / körpəni sakitləşdirmək; He was furious at first, but I could pacify him O əvvəlcə qəzəbli idi, lakin mən onu sakitləşdirə bildim; 2. sakitləşmək; barışmaq, sülhə gəlmək; 3. sülh / qayda-qanun / sakitlik yaratmaq; 4. yatırtmaq, boğmaq (üsyanı, qiyamı və s.); to ~ a rebel qiyamı yatırtmaq

PACIFIER
PACK