PACKING

n qablaşdırma; Have you finished your packing? Sən / Siz qablaşdırmanı qurtarıbsanmı /qurtarıbsınızmı?

PACKET
PACKING-CASE