PAH

nida. Təəccüb, təəssüf, kədər kimi hissləri ifadə edir. Pah, nə pis oldu. Pah, nə çox kitabın var. Pah, yaman işə düşdük.
□ Pah atonnan dan. – cümlənin əvvəlində işlənərək təəccüb bildirir.
Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə! Nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, ölübə!… M.Ə.Sabir.

PAFOSLU
PAHO

Digər lüğətlərdə