PAINFUL

adj 1. ağrılı, xəstə; a ~ blow ağrılı zərbə; ~ tooth xəstə diş; to be ~ ağrımaq, ağrı vermək; ~ treatment ağrılı müalicə; 2. əziyyətli, əzablı; long and ~ trip uzun və əziyyətli səyahət

PAINED
PAINKILLER