PANTEİZM

\[yun.pan - Hər şey və theos – allah\] – bu fəlsəfi təlimə görə allah təbiətin hüdudlarından kənarda yerləşməyib, onunla eyniyyət təşkil edən şəxssiz başlanğıcdır.
PANTEİZM
PARADİQMA

Значение слова в других словарях