PARADOKSLAR

\[məntiqin və çoxluqlar nəzəriyyəsinin paradoksları\] \[yun. Paradoxos – gözlənilməz\] – mühakimənin məntiqi düzgünlüyü saxlanılmaqla məzmunlu çoxluqlar nəzəriy-yəsində və formal məntiqdə meydana gələn formal məntiqi ziddiyətlər.
PARADİQMA
PARALOGİZM