PARALOGİZM

\[yun. Paralogismos – səhv mühakimə\] – məntiq qanunlarının və qaydalarının qərəzsiz pozulması; mühaki-məni sübut gücündən məhrum edir və adətən yalnış nəticələrə gətirib çıxarır.
PARADOKSLAR
PARAPSİXOLOGİYA

Значение слова в других словарях