PARAPSİXOLOGİYA

\[yun. Para – yanında, kənarında\] – hiss orqanlarının fəaliyyəti ilə izah oluna bilməyən hissiyyat for-malarını, həmçinin canlı varlığın əzələ səyi olmadan onu əhatə edən hadisələrə təsir formalarını öyrənən tədqiqat sahəsi.
PARALOGİZM
PARLAMENT

Значение слова в других словарях