PASSİV

\[alm. Passiv; fr. Passif; ing. Passive; lat. Passivus; osm. tr. münfail; فِٕبعً \]. Alıcı vəziyyətdə olan, təsirli olmayan, əksi aktiv kəlməsidir.
PARTİYA
PATRİARXAT

Значение слова в других словарях