PAT

pat1

n 1. vurma; sığallama; She gave the child a pat on the head O, uşağın başını tumarladı / sığalladı; 2. zəif səs; şapalaq; 3. addım səsi; the ~ of light footsteps yüngül addım səsləri; 4. Amerika zəncilərinin rəqsi;

◊ a ~ on the back kürəyinə vurma (razılıq əlaməti olaraq); to give smb. a ~ on the back bir kəsin kürəyinə vurmaq (razılıq əlaməti olaraq)

pat2

adj tam doğru / düzgün, münasib, uyğun; His answer was too pat to be convincing Onun cavabı çox inandırıcı idi

pat3

v (-tt-) 1. vurmaq; şappıldatmaq; to ~ smb. on the back 1) bir kəsin kürəyinə vurmaq; 2) məc. bir kəsə razılığını bildirmək; 2. tumarlamaq, sığallamaq; to ~ a dog / a lamb, etc. iti / quzunu və s. tumarlanaq; 3. silmək, qurulamaq; She patted her face dry with a towel O, üzünü dəsmalla silib qurutdu

PASTY
PATCH

Digər lüğətlərdə