pay

is. part f ; partie f ; portion f, morceau m, lot m ; ~ təyin etmək fixer la part ; ~ olmaq être de part ; ~ına düşən pul (kapital) avoir (sa) part à une somme ; ~a girmək entrer vi (ê) en part ; pay-püşk eləmək distribuer (parmi qn)

pavilyon
pay-pay

Digər lüğətlərdə