PLATONİ́ZM

[ xüs. is. -dən] Qədim yunan filosofu Platon və onun ardıcıllarının idealist fəlsəfəsi.
PLATONİK
PLÁZMA

Digər lüğətlərdə