POETICAL

adj mənzum; ~ play mənzum pyes; ~ works mənzum əsərlər

POETIC
POETICALLY