POISON

poison1

n 1. zəhər, ağı; rat ~ siçan zəhəri; to commit suicide by taking ~ zəhər içməklə intihar etmək; 2. məc. zərərli, məhvedici, fəlakətli; the ~ of this doctrine bu doktrinanın zərərli təsiri

poison2

adj zəhərli; ~ gas zəhərli qaz

poison3

v 1. zəhərləmək, zəhər vermək; to ~ the wells su quyularını zəhərləmək; 2. korlamaq, zəhərləmək; to ~ a person’s mind bir adamın şüurunu korlamaq / zəhərləmək

POISE
POISON-PEN

Значение слова в других словарях