POLARITY

n 1. (between) ziddiyyət; the growing ~ between the left and right wings of the party partiyanın sol və sağ qanadları arasında artan / artmaqda olan ziddiyyətlər; 2. bir-birinə zidd olan iki qütb; the ~ of a magnit maqnitin bir-birinə zidd olan iki qütbü

POLARISE
POLARIZE