POLEMIC

polemic1

n polemika, mübahisə; to engage in ~ polemikada / mübahisədə iştirak etmək

polemic2

adj polemik, mübahisəli; a ~ article mübahisəli məqalə

POLE-STAR
POLEMICAL