POLİSİLLOGİZM

Mürəkkəb sillogizm \[Sillogistika\]; sillogizmlərin ardıcıllığını, zəncirini ifadə edir; bu ardıcıllıqla və zəncirdə əvvəlki sillogizmlərin nəticələri sonrakı sillogizmlərin müqəddimələrinin tərkibinə daxil olur.
PLÜRALİZM
POLİTEİZM

Значение слова в других словарях