POLİTEİZM

\[alm. Polytheismus; fr. Politheisme; ing. Polytheism; ər. إ خٍَ٘ وثشح yun. Poly – çox, theos – alllah; tr. çoktanrıcılık\] – çoxallahlılıq və təkallahlılıq, bir neçə allaha və ya bir allaha sitayiş edilməsi.
POLİTEİZM
POLİTOLOGİYA

Значение слова в других словарях