POSTULAT

\[alm.=fr. Postulat; ing. Postulate; lat. postulatum – tələb; osm. tr. mevzua\] – müəyyən elmi nəzəriyyənin baçlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən və bir qayda olaraq, həmin nəzəriyyə çərçivəsində isbat olunmayan prinsip və ya hökm.
POLİTOLOGİYA
POZİTİVİZM

Значение слова в других словарях