PRACTICE

practice1

n 1. praktika, təcrübə, əməli iş; in ~ təcrübədə / işdə, faktiki olaraq; This idea would never work in practice Bu ideya əməli içdə heç vaxt özünü doğrultmayacaq; to put in / into ~ təcrübəyə tətbiq etmək; 2. qayda, praktika; international ~ beynəlxalq praktika; established diplomatic ~ qərarlaşmış / təsbit olunmuş diplomatik qayda; 3. təlim, məşq, təmrin; She’s doing her practice at the piano O, pianinoda məşq edir

practice2

v amer. = practise

PRACTICALLY
PRACTICED