PRANCE

prance1

n 1. sıçrayış, sıçrama; 2. id. kurbet (tullanma üsulu)

prance2

v 1. pəncəsi üstə / dik qalxmaq; şahə qalxmaq (at haq.); 2. at oynatmaq; 3. iddialı tərzdə yerimək; lovğalanmaq

PRAISEWORTHY
PRANK