PRATE

prate1

n cəfəngiyyat, boşboğazlıq

prate2

v naqqallıq / boşboğazlıq etmək, çərənləmək

PRANKISH
PRATER