PRATTLE

prattle1

n 1. kəkələmə, pəltəkləmə, dili dolaşa-dolaşa danışma; 2. boş danışıq, cəfəngiyyat, boşboğazlıq

prattle2

v 1. kəkələmək, pəltəkləmək, dili dolaşa-dolaşa danışmaq; 2. boş-boş danışmaq, naqqallıq / boşboğazlıq et mək, çərənləmək

PRATER
PRATTLER