PRATTLER

n 1. kəkələyən, pəltəkləyən, kəkov; 2. boşboğaz, çərənçi, çoxdanişan (adam)

PRATTLE
PRAY