PREÁMBULA

is. [ fr. ] Hər hansı bir qanunun, qərarın giriş hissəsi.
PRAVOSLAVLIQ
PREDİKÁT

Digər lüğətlərdə