PRECEDE

v 1. qabaq/ qabaqca olmaq, əvvəl / əvvəlcə gəlmək; the calm that ~s a storm tufandan əvvəlki / qabaqkı sakitlik; The conference was preceded by a reception Konfransdan əvvəl qəbul mərasimi keçirildi; 2. qabaqda olmaq / getmək; The regiment was preceded by its band Polkun qabağında orkestr gedirdi

PRECAUTIOUS
PRECEDENCE