PRECIOUS

adj 1. qiymətli; ~ stones qiymətli daşlar; Gold and silver are precious metals Qızıl və gümüş qiymətli metaldır, 2. əziz, istəkli, sevimli; ~ recollections əziz xatirələr; 3. ədalı, şivəli; gözəl, zərif, incə (dil və s. haq.)

PRECINCT
PRECIOUSNESS