PREDİKATİV

sif. [ lat. ] mənt. qram. Predikat funksiyasında işlənən, predikat olan. Predikativ zərf.
PREDİKÁT
PREDİKATİVLİK

Digər lüğətlərdə