PREDİKATİVLİK

is. mənt. qram. Predikatın xassəsi. Predikativlik xüsusiyyəti. Predikativliyin ifadə vasitələri.
PREDİKATİV
PREDNİZOLÓN

Digər lüğətlərdə