PREDMETLİLİK

hər hansı bir hadisənin, hərəkətin, vəziy-yətin və s.-nin predmetlərlə bağlı olduğunu və ya bu hadisənin, hərəkətin və vəziyyətin özünün subyektin fəaliyyətinə cəlb edil-məsi yolu ilə predmet kimi çıxış etdiyini ifadə edən anlayış.
PREDİKAT
PRİMİTİV İBTİDAİ