PRİNSİPSİZLİK

is. Sözdə və işdə prinsipin olmadığı hal.
PRİNSİPSİZ
PRİORİTÉT

Digər lüğətlərdə