PROBLEM

\[alm.=ing. Problem; fr. Probleme; yun. Problema: pro – önə, ballein – atmaq; osm. tr. mesele; ər. غِؤ خٌ \] – elmi metodlarla həll etmək şərtilə ortaya atılan sual. Həllini tələb edən hər növ çətinlik, məsələ.
PROBİDENSİALİZM
PROBLEMATİK

Значение слова в других словарях