PROSES

\[alm. Prozess; fr. Processus; ing. Process; lat. processus – keçmə, hərəkətetmə; osm. tr. vətirə; ər. ٚط شٍح \] – müəyyən bir nəticəyə varan düşüncə axışı. Hadisələrin yaxud da prosesin müəyyən bir nəticəyə doğru yol alması. Hadisənin qanunauyğun, ardıcıl dəyişməsi: bu hadisənin digər hadisəyə keçməsi (inkişaf).
PROSES
PROSTAVLIQ

Значение слова в других словарях