PSİXİKA

\[yun. Psyche – can, ruh\] – canlı sistemin ətraf aləm-lə siqnal şəklində qarşılıqlı təsirinin, əlaqəsinin məhsulu və şərti.
PROTESTANTİZM
PSİXOANALİZ

Digər lüğətlərdə