PSİXOANALİZ

\[alm. Psychoanalyse; fr. Psychanalyse; ing. Psychoanalysis; yun. Psykhe – ruh, analysis – həll etmək; osm. tr. tahlil-i ruhi; ər. سٚد رًٌٌّّذًٍٍ \] - əsəb xəstəliklərinin və psixi xəstə-liklərin Z.Freyd tərəfindən təklif olunmuş ümumi nəzəriyyəsi və müalicəsinin metodu, freydizmin nəzəri əsaslarından biri.
PSİXİKA
PSİXOLOGİYA

Значение слова в других словарях