PSİXOLOGİYA

\[alm. Psychologie; fr. Psychologie; ing. Psychology; osm. tr. Ruhiyat; tr. Ruhbilim yun.psyche – can, ruh və logos – təlim, söz; ər. سٚد بٍّد \] – insanın fəaliyyəti və hey-vanların davranışı prosesində obyektiv reallığın psixi inikasının yaranması və fəaliyyət göstərməsi qanunları haqqında elm.
PSİXOANALİZ
PSİXOLOGİZM

Значение слова в других словарях