PSİXOLOGİZM

\[alm. Psychologismus; fr. Psychologisme; ing. Psychologism; osm. tr. ruhiyatçilik; tr. ruhbilimcilik\] – xüsusilə ruhi və mədəni hadisələri birtərəfli qaydada ancaq psixoloji baxımdan tədqiq etmə və açıqlama yaxud da psixologiyanı bütün elmlərin və fəlsəfənin əsası olaraq hesab edən dünyagörüşü.
PSİXOLOGİYA
PUBLİSİSTİKA

Значение слова в других словарях