PSİXOPATOLOQ

[ yun. ] Psixopatologiya mütəxəssisi.
PSİXOPATOLOJİ
PSİXOTERAPEVT

Digər lüğətlərdə