QƏLƏM DÜŞMƏN ƏLİNDƏDİR

“ixtiyar, səlahiyyət sahibi odur”, “haqq-ədalət yoxdur” mənalarında işlədilən ifadə.

QƏLƏM ÇƏKMƏK
QƏLƏM İŞLƏTMƏK