QƏLƏM İŞLƏTMƏK

yazmaq, fikrini yazıda ifadə etmək.

QƏLƏM DÜŞMƏN ƏLİNDƏDİR
QƏLƏM QATMAQ