QƏLƏM QATMAQ

hazır yazını redaktə etmək, üzərində düzəlişlər aparmaq, dil və üslubuna əl gəzdirmək, əlavələr etmək.

QƏLƏM İŞLƏTMƏK
QƏLƏMDƏN DÜŞMƏK